Alderdom er ikke for pyser

"Når nuet er fyldt af minder..." En fotoserie af Kit Haig

Over udløbsdato

det er det de tror

gået i stå

det må de gerne tro

vi sidder bare her

deler og ler

vores minder

over livets kval.

uden angst

vi ved, hvor vi skal

Out of date

that`s what they think

at a standstill

let them think so,

sharing and laughing

our memories 

of life´s anguish

without fear

we know where we are going

Pasada la fecha de caducidad

es lo piensan

estancada

pueden pensar eso

sólo estamos sentados aqui

compartiendo y sonriendo

nuestras memorias

la angustia de la vida

sin temor

sabemos dónde vamos

Livet, jeg har delt

livet, jeg gav

livet, jeg elsker

livet, jeg husker

livet, jeg lever

i nuet

med mine minder

The life I shared

the life I gave

the life I love

the life I remember

the life I live

in the Now

with my memories

La vida, he compartido

la vida que di

la vida que amo

la vida que recuerdo

la vida que vivo

en la presente

con mis recuerdos

Jeg længes

forsvinder

ind i mine minder

en fortid

af løse brikker

i haven 

på vandet

på landet

i byen

da tiden stod stille

da vi levede 

hver eneste

levende dag

I long

I disappear

into my memories

a past

of loose pieces

in the garden

on the water

in the countryside

in the city

when time stood still

when we lived

every

living day

Anhelo

desaparezco

en mis recuerdos

un pasado

piezas sueltas

en el jardin

en el aqua

en el campo

en la ciudad

cuando el tiempo se detuvo

cuando vivíamos

cada

día vivo

Berusende kontrol

som i en selvforsynt

orgasme

bruseren i min hånd

slår lyset på

så det kan nå ind

i mine mørke katakomber

er der vilje

er der tid

til barmhjetighed

Intoxicating control

as in a self-sufficient

orgasm

the shower head in my hand

turns the light on

reaching right into

my dark catacombs,

is there the will

there will be 

time for mercy

Control intoxicante

como en un orgasmo

autosuficiente

la ducha en la mano

encender la luz

de modo que pueda alcanzar

en mis oscuras catacumbas

habrá voluntad,

hay tiempo

para clemencia

At ikke være

når jeg er,

at være 

når jeg ikke er

rede til at leve

rede til at dø,

helt alene her

på en øde ø

To not be

when I am

to be

when I am not

prepared to live

ready to die

all alone here

on a desert isle

Para no estar

cuando estoy,

estar

cuando no estoy

preparada para vivir

preparada para morir,

sola aqui

en una isla desierta

Jeg hører sjælens sus

kalde på meg

gennem blodets brus

takker for mig

jeg fik se verdens lys

blev vist alt

fik fortalt

vejen hjem

mod sjælefredens hus

I hear the buzz of my soul

calling on me

through the rush of my blood

thanking me

I got to see the light og the world

I was shown all

I was told

the way to go to find

the peace of soul

Escucho el soplo del alma

llamare

a trevés del zumbo de la sangre

gracias por

haber visto la luz del mundo

todo fue enseñado

me fue indicado

hacia la casa de la calma

espiritual

 

At være

når jeg ikke ved

hvor grænsen går

når stort bliver småt

og alt bliver gråt

alene i min verden

mærke smerten

ved mit hjertes banken

To be 

when I do not know

boundary

when big becomes small

and everything turns gray

alone in my world

feeling the pain

in the beat of my heart 

Ser

cuando no sé

el límite

cuando grande se hace pequeño

y todo se vuelve gris

sola en mi mundo

sentir el dolor

en las palpitaciones de mi corazón

Englesang

barnetro

mamma, mamma

hold min hånd

så er vi to

det giver mig styrke

indre ro

du vugger mig

som altid før

løft mig op

jeg tror, jeg tør

at banke på

himmerigets dør

Angels´song

childhood belief

mamma, mamma

hold my hand

then we are two

it gives me strength

inner peace

you cradle me

as always before

lift me up

I think I dare

to knock

on the door to heaven

Canto de ángeles

creencias infantiles

mamá, mamá

toma mi mano

somos dos entonces

eso me da fuerzas

tranquilidad mental

me acunas

como siempre antes

levánteme

creo que me atrevo

llamar a

la puerta del reino de los cielos

 

Gamle dage lyser op

ryster i min gamle krop

små glimt

af lykke gemt

strækker mig op

helt op på tå

ser minder 

jeg ellers ikke så

ser engle med glimmer

sjælen min får vinger

Old days lit up

shaking my old body

small glimpses

of happiness saved,

I stretch up

up on my toes

seeing memories

I might not have seen

seeing angels with sparkles

my soul has wings

Días pasados iluminan

tiemblan mi cuerpo viejo

vislumbritas

de felicidad salvada

me hacen estirar hasta

arriba en el dedo del pie

veo recuerdos

que no los veía antes

veo a los ángeles con brillo

mi alma tiene alas

Søster og bror

glæden er stor

netop nu

netop her

med hundehvalpen

vi aldrig fik

så pyt

med alt, vi skulle få

tiden bliver borte

nu og her

det er det, som sker

vi ønsker os ikke mere

Sister and brother

the joy is great

just now

just here

with the puppy

we never did get

never mind

with all that we sought

to have,

time disappears

now

is what happens

we wish no more

Hermana y hermano

La algería es grande

en este momento

aquí mismo

con el perrito

que nunca tuvimos

no importa

con todo lo que teníamos que hacer

lo que teníamos que conseguir

el tiempo fuga

ahora y aquí

es lo que pasa

no queremos más

 

Hvis jeg bare ligger her

helt stille

lytter

åbner op,

hviler

venter i ro

i tillid

og tro

på sjælen min,

den finder mig,

hvis jeg bare ligger her

helt stille

If I just lie here

completely quiet

listening

opening up

resting

waiting in tranquility

in confidence

and trust

that my soul

will find me

if I just lie here

completely quiet

Si sólo me quedo acostada aquí

absolutamente tranquilo

escuchando 

abriendo

descansando

esperando tranquilamente

en la confianza

y la fe,

que me encuentra,

si sólo me quedo acostad aquí

absolutamente tranquila

At leve i nuet

er nogen gange

at leve i fortiden,

når nuet er fyldt

med minder,

som gør nuet

værd at leve

To live in the now

is sometimes

to live in the past

when the now is filled

with memories

which makes the now

worth living

Vivir en el presente

es a veces

cuando el presente está lleno

con memorias

lo cual hace que el presente

valga la pena vivir